Hướng tới các mục tiêu chung trong các phong trào xã hội

Các phong trào xã hội có thể tạo ra các tác động quan trọng và bền vững bằng cách xây dựng các mục tiêu hòa nhập với các phong trào xã hội khác

Để đảm bảo quá trình vận động chính sách diễn ra thành công, các nhà hoạt động vì quyền của NKT phải tiếp cận với các lãnh đạo trong các hoạt động xã hội khác vì những người này có thể chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn và tư vấn chiến lược để tăng cường hiệu quả của các luật, quy định và chính sách...