Tại Hoa Kỳ, các phụ huynh và cán bộ nhà trường là những thành viên bình đẳng trong một nhóm khi đưa ra các quyết định về các dịch vụ và những hỗ trợ cho trẻ khuyết tật tại trường.
Bốn phụ nữ nhìn về phía trước trong một khóa đào tạo. Một phụ nữ đeo kính râm và có vẻ như đây là một người mù. Một phụ nữ khác đang bế một trẻ em.

Các bà mẹ ở Nepal tham gia một nhóm tự lực

Giới thiệu

Sự tham gia của phụ huynh trong việc giáo dục trẻ khuyết tật là một khái niệm cốt lõi của Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) (dịch là Luật Giáo dục NKT Hoa Kỳ, sau đây gọi tắt tiếng Anh là IDEA). Đây là một luật về quyền dân sự của Hoa Kỳ; luật này yêu cầu các trường phải đáp ứng nhu cầu giáo dục của trẻ khuyết tật.

IDEA nêu rõ sự tham gia của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến tiến bộ của trẻ khuyết tật tại trường học và trong cuộc sống. Vì thế, luật pháp tạo cơ hội tối đa cho phụ huynh có tiếng nói đối với việc giáo dục con em mình. Theo IDEA, phụ huynh được coi là các thành viên bình đẳng với các cán bộ của nhà trường trong việc đưa ra các quyết định về các dịch vụ và hỗ trợ ở trường cho trẻ khuyết tật.

IDEA tạo cơ hội cho phụ huynh tham gia và nâng cao năng lực cho phụ huynh thông qua hai cơ chế chính: 1) cơ chế bảo vệ các quyền của phụ huynh và trẻ khuyết tật, và 2) các Trung tâm Thông tin và Đào tạo cho Phụ huynh có nhiệm vụ giúp phụ huynh hiểu rõ IDEA hơn và trở thành những người ủng hộ/vận động chính sách hiệu quả cho con cái của họ.

1. Cơ chế bảo vệ quyền của phụ huynh và trẻ khuyết tật

Trong suốt quá trình cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt, IDEA đảm bảo các quyền cụ thể của phụ huynh cũng như bảo vệ phụ huynh. Đây gọi là cơ chế bảo vệ quyền của phụ huynh và trẻ khuyết tật, và đây là điểm mấu chốt đối với sự tham gia của phụ huynh và trong quá trình trao quyền cho phụ huynh.

Các nội dung trong toàn bộ IDEA mang lại cho các phụ huynh cơ hội tham gia vào việc giáo dục con em họ, cũng như tham gia vào một cấp độ có hệ thống để đảm bảo tiếng nói và quan điểm của họ sẽ là một phần không thể thiếu trong các đối thoại cấp quốc gia, cấp tiểu bang và cấp địa phương về việc làm thế nào để cải thiện hệ thống giáo dục cho tất cả trẻ em khuyết tật.

Theo IDEA, các yêu cầu đối với việc tham gia của phụ huynh có thể được chia thành 04 loại chính:

1. Thông tin liên lạc: Từ trường tới gia đình

Thông báo trước bằng văn bản

Các trường phải thông báo bằng văn bản bằng những ngôn ngữ mà phụ huynh có thể đọc hiểu (ví dụ, nếu phụ huynh chỉ biết tiếng Tây Ban Nha thì các thông báo phải bằng tiếng Tây Ban Nha) khi trường đề nghị (hoặc từ chối) thực hiện các hành động liên quan đến:

 • Xác định một học sinh là trẻ khuyết tật;
 • Đánh giá khả năng, tình trạng của trẻ;
 • Xếp lớp cho trẻ; và
 • Các dịch vụ của nhà trường cho một trẻ em khuyết tật

Thông báo về quyền và trách nhiệm của phụ huynh

Các trường phải nêu rõ các quyền và trách nhiệm của phụ huynh theo IDEA. Thông Báo về Quyền của Phụ huynh là một bản giải thích đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của phụ huynh theo các quy định của IDEA. Thông báo này được trao cho các phụ huynh ít nhất một lần mỗi năm học, và trong lần đầu tiên con em của họ được chuyển gửi tới cơ sở giáo dục đặc biệt, hoặc khi một phụ huynh yêu cầu một bản đánh giá về con cái họ.

2. Lập kế hoạch và ra quyết định ở cấp độ học sinh

Sự đồng thuận của phụ huynh

Trước khi tiến hành đánh giá một học sinh để xác định xem học sinh đó có phù hợp đối với giáo dục chuyên biệt hay không, nhà trường phải được sự đồng ý bằng văn bản của phụ huynh. Phụ huynh cũng phải thể hiện sự đồng ý của họ đối với việc cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan khác, hoặc đồng ý cho nhà trường tiến hành đánh giá lại tình trạng của con cái họ đối với các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Nhà trường phải đảm bảo rằng các bậc phụ huynh được thông báo đầy đủ, hiểu và đồng ý bằng văn bản đối với việc giáo dục chuyên biệt cho con em của họ. Sự đồng ý của phụ huynh phải luôn luôn dựa trên tinh thần tự nguyện và họ có thể rút lại sự đồng ý của họ đối với giáo dục đặc biệt bất cứ lúc nào.

Tiêu chí để đưa trẻ vào chương trình giáo dục chuyên biệt

Các chuyên gia và phụ huynh sẽ xác định xem con em của họ có hội đủ các tiêu chí để đưa vào chương trình giáo dục chuyên biệt hay không, dựa trên kết quả đánh giá đã được tiến hành với sự đồng ý của phụ huynh.

Phụ huynh là thành viên của Chương trình Giáo dục Cá nhân (CTGDCN)

Các trường phải đảm bảo rằng CTGDCN cho mỗi trẻ em phải có sự tham gia của phụ huynh của trẻ em đó.

Sự tham gia của phụ huynh trong các cuộc họp của CTGDCN

Các trường phải đảm bảo rằng các phụ huynh đều có cơ hội tham gia các cuộc họp CTGDCN thông qua các hình thức khác nhau như hội nghị trực tuyến hoặc Skype. Nhà trường phải thông báo trước cho phụ huynh về các cuộc họp CTGDCN để đảm bảo rằng họ có thể sắp xếp thời gian tham dự. Thời gian và địa điểm các cuộc họp cũng phải đảm bảo phù hợp với điều kiện của phụ huynh.

3. Tiếp cận thông tin

Cơ hội kiểm tra học bạ, hồ sơ về việc học của trẻ

Phụ huynh có quyền kiểm tra và xem xét tất cả các hồ sơ, học bạ liên quan đến việc xác định, đánh giá khả năng và xếp lớp cho con em họ.

4. Lập kế hoạch và ra quyết định ở cấp độ hệ thống

Ban Cố vấn Cộng đồng Địa phương (gọi tắt là Ban cố vấn)

Luật Giáo dục ở tiểu bang California yêu cầu các quận có các trường phải thành lập các Ban tư vấn mà phần lớn thành viên là phụ huynh của trẻ khuyết tật. Các thành viên khác là giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường và trong một số trường hợp gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ. Ban cố vấn được ủy quyền làm việc với các trường để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai giáo dục đặc biệt và tư vấn cho quận về các chính sách liên quan tới học sinh khuyết tật cũng như việc cung cấp các hướng dẫn chuyên môn và dịch vụ trong trường. Các Ban cố vấn thường tổ chức các khóa đào tạo cho các gia đình (làm việc với các Trung tâm Thông tin và Đào tạo cho Phụ huynh trẻ khuyết tật) và học sinh. Các tiểu bang khác có các nhóm tương tự như Ban cố vấn tại California. (Xem Sổ tay hoạt động của Ban cố vấn trong file đính kèm)

Ban cố vấn cấp tiểu bang

Một Ban cố vấn cấp tiểu bang sẽ có nhiệm vụ ban hành các hướng dẫn chính sách đối với giáo dục đặc biệt và Ban này phải có sự tham gia của phụ huynh trẻ em khuyết tật. IDEA quy định mỗi tiểu bang phải có một Ban cố vấn cấp tiểu bang có thành phần tham gia là đại diện phụ huynh trẻ khuyết tật.

2. Các trung tâm thông tin và đào tạo cho phụ huynh trẻ khuyết tật

Năm 1984, IDEA thành lập các Trung tâm Thông tin và Đào tạo cho Phụ huynh trẻ khuyết tật ở quy mô toàn quốc. Các trung tâm này có nhiệm vụ giúp đỡ các gia đình và các trường học hiểu IDEA và biết cách sử dụng IDEA để mang lại những quyền lợi cho trẻ em khuyết tật.

Trước khi có IDEA:

 • Trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật thường không nhận được các dịch vụ giáo dục thích hợp
 • Nhiều trẻ em không có cơ hội tham gia/học trong các trường công lập hoặc các chương trình giảng dạy chung
 • Các dạng tật chưa được chẩn đoán đã hạn chế việc học tập của trẻ em trong trường học
 • Các trường không có đủ các điều kiện, cơ sở vật chất. Do vậy, các gia đình đã phải tìm kiếm các dịch vụ giáo dục ngoài các trường công lập

Nhờ có IDEA:

 • Trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật đã nhận được dịch vụ giáo dục công lập thích hợp, miễn phí trong môi trường ít hạn chế nhất
 • Hầu hết học sinh đều học tiếp lên trung học, có việc làm, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng
 • Học sinh và gia đình có thể nhìn về tương lai với nhiều hy vọng, lạc quan hơn

IDEA đã thay đổi thế giới đối với trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật ở Hoa Kỳ. Các Trung tâm Phụ huynh là một phần không thể tách rời của sự thành công này.

Các Trung tâm Phụ Huynh – các Trung tâm Thông tin và Đào tạo cho Phụ huynh (Trung tâm TT&ĐT) và các Trung tâm Nguồn lực cho Phụ huynh đã đào tạo và hỗ trợ cho các gia đình có con khuyết tật. Các Trung tâm TT&ĐT được cấp kinh phí từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ theo các quy định của IDEA. Mỗi tiểu bang đều có ít nhất một Trung tâm Phụ huynh. Những tiểu bang với dân số lớn có thể có nhiều hơn một Trung tâm Phụ huynh. Có hơn 100 Trung tâm Phụ huynh tại Hoa Kỳ.

Các Trung tâm Phụ huynh hỗ trợ các gia đình trẻ em khuyết tật từ khi sơ sinh đến khi trẻ 26 tuổi. Các Trung tâm Cha mẹ hỗ trợ chuyên môn cho các gia đình theo nhu cầu và qua các khóa đào tạo. Đa số các chuyên viên của Trung tâm là phụ huynh của trẻ khuyết tật, do đó ngoài hỗ trợ chuyên môn thì họ có thể chia sẻ kinh nghiệm cá nhân khi làm việc với các gia đình.

Đặc biệt, các Trung tâm Phụ huynh cũng giúp các gia đình:

 • Hiểu rõ hơn tình trạng khuyết tật và nhu cầu giao dục của trẻ
 • Giao tiếp hiệu quả hơn với các trường học và các chuyên gia có liên quan
 • Hiểu hơn về các quyền và trách nhiệm của họ theo quy định của IDEA
 • Tìm được các dịch vụ phù hợp cho con em mình
 • Giải quyết bất đồng với nhà trường hoặc các cơ quan khác
 • Kết nối với các nguồn lực cộng đồng khác để hỗ trợ trẻ em khuyết tật

Các Trung tâm Phụ huynh cộng tác với nhau để cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ em khuyết tật thông qua việc thu thập và chia sẻ dữ liệu từ kinh nghiệm làm việc của họ. Điều này giúp họ nâng cao chất lượng các can thiệp, hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên khuyết tật và gia đình của các em.

Các Trung tâm Phụ huynh hỗ trợ trực tiếp cho phụ huynh và các cán bộ trong ngành giáo dục thông qua điện thoại, email, thư từ, thăm hộ gia đình và các cuộc họp. Các thông tin này giúp phụ huynh tìm hiểu về các luật và các quy trình giáo dục đặc biệt, tìm các dịch vụ thích hợp cho con cái của họ và giao tiếp với các trường học và các cơ quan khác.

Các Trung tâm TT&ĐT cũng hỗ trợ các cán bộ như các nhà quản lý giáo dục, giáo viên, cán bộ xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và các nhân viên của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho gia đình có con khuyết tật. Các cán bộ trên sử dụng thông tin từ các Trung tâm TT&ĐT để hiểu hơn về các dạng tật, pháp luật và các dịch vụ giáo dục đặc biệt cũng như trao đổi thông tin giữa phụ huynh và các cán bộ liên quan đến mảng này.

Ví dụ các khóa tập huấn nâng cao năng lực phụ huynh đã được tổ chức ở Hoa Kỳ:

 1. Tổng quan về IDEA do Quỹ Bảo vệ và Giáo dục Quyền NKT tổ chức (có file PowerPoint đính kèm)
 2. Tập huấn cho mạng lưới các gia đình ở Virginia (có file PowerPoint đính kèm)
 3. Kỹ năng vận động phụ huynh hiệu quả do Trung tâm PACER tổ chức (có chương trình đào tạo đính kèm)

Các tài nguyên khác:

 • Sổ tay dành cho Ban Cố vấn Cộng đồng ở California (Xem Phụ lục D, trang 86 Điều lệ mẫu sử dụng trong quá trình thiết lập Ban Cố vấn Cộng đồng), tải về file PDF dưới đây
 • Chương trình đào tạo nâng cao năng lực phụ huynh (Mô tả từ các gia đình khi hoạt động theo nhóm ở New York State), đường dẫn bên dưới

Chương trình Đào tạo phụ huynh được thiết kế cho chính những phụ huynh, người chăm sóc trẻ em gặp khó khăn về mặt xã hội, biểu lộ cảm xúc và hành vi. Đây là những nhà giáo dục đồng đẳng và vai trò quan trọng của họ là làm việc trực tiếp với các gia đình có con em được nhận các dịch vụ để hỗ trợ, trao quyền, giáo dục và tiến hành các hoạt động vận động cùng với họ và cho họ. Chương trình đào tạo này đã được xây dựng trong nhiều năm thông qua những nỗ lực hợp tác của các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động, phụ huynh, những người ủng hộ/vận động chính sách và các nhà hoạch định chính sách.

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!