Công cụ này giúp người dùng suy nghĩ thấu đáo và ghi ra những bước và mục tiêu cần thiết trước khi lập kế hoạch. Công cụ này giải thích rõ các đặc điểm của một kế hoạch tốt.
Công cụ này giúp ngườii dùng suy nghĩ thấu đáo và ghi ra những bước và mục tiêu cần thiết trước khi lập kế hoạch. Công cụ này giải thích rõ các đặc điểm của một kế hoạch tốt.

Các học viên ở Ke-ni-a đang thực hành lập kế hoạch hành động trong hội thảo tập huấn của dự án RightsNow! tháng 1 năm 2016

Là NKT và những người vận động cho việc thực hiện quyền của NKT, nhiều người trong chúng ta có mục tiêu và mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực trong việc nâng cao tính tiếp cận và bình đẳng cho NKT. Tuy nhiên, trên con đường phấn đấu tạo ra những thay đổi tích cực đó, chúng ta có thể gặp phải những rào cản. Chính vì thế, chúng ta cần có một kế hoạch hành động hiệu quả nhằm giúp chúng ta xác định mục tiêu và các bước cụ thể.

Mẫu Kế hoạch Hành động

Mẫu kế hoạch hành động được chia sẻ ở đây rất dài bởi vì mẫu này có nhiều mục khác nhau, bao gồm:

  1. Xác định vấn đề bạn muốn giải quyết
  2. Xác định đối tượng đích và các thông điệp cho đối tượng đích
  3. Đánh giá các tài nguyên hiện có
  4. Tham gia vào các liên minh phù hợp
  5. Thu thập dữ liệu
  6. Làm thế nào để đánh giá sự thành công

Kế hoạch hành động là công cụ hướng dẫn bạn cách xác định mục tiêu của bạn thành các mục tiêu SMART (SMART là viết tắt của các từ tiếng Anh: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely - nghĩa là: Cụ thể, Đo đếm được, Đạt được, Phù hợp và Kèm theo khung thời gian). Khi điền vào mẫu này, chúng ta phải suy xét thấu đáo. Kế hoạch Hành động bước số 8 cung cấp cho người dùng bản tóm tắt các hoạt động mà một cá nhân hoặc tập thể có thể triển khai khi họ lập kế hoạch hành động cho các tuần hoặc các tháng.

Sổ tay Lập Kế hoạch Hành động

Sổ tay kế hoạch hành động giới thiệu các thuật ngữ, khái niệm có trong mẫu lập kế hoạch hành động, và đưa ra các ví dụ hữu ích về mức độ cụ thể cần phải đạt được ở mỗi bước trong mẫu lập kế hoạch hành động.

Hiện nay đã có các công cụ bằng tiếng Ác-mê-ni-a, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!