1
People with Disabilities are Experts
2
Full Participation
Nguyên tắc 2:

Tham gia đầy đủ

Người khuyết tật có quyền tham gia đầy đủ các hoạt động trong đời sống kinh tế, chính tri, xã hội, v.v…Các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ không được phân biệt đối xử đối với người khuyết tật

Một hội nghị tại Mê-hi-cô với thành viên tham gia có cả người khuyết tật và không khuyết tật

Cơ sở lý luận  

Người khuyết tật có quyền tiếp cận và tham gia tất cả các hoạt động trong đời sống chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội. Có nhiều trường hợp người khuyết tật bị phân biệt đối xử. Các luật về quyền của người khuyết tật cần phải giải quyết các trường hợp này, từ vấn đề chăm sóc y tế đến vấn đề nhỏ như đi xem phim, từ vấn đề việc làm đến vấn đề nhà ở, từ việc cấp bằng lái xe đến việc đi lại bằng máy bay, bởi vì người khuyết tật có quyền tham gia đầy đủ tất cả các hoạt động của xã hội. 

Điều này không có nghĩa là cần phải có một luật duy nhất giải quyết tất cả các trường hợp phân biệt đối xử đối với người khuyết tật. Người khuyết tật tại một quốc gia cụ thể có thể quyết định chọn một mảng nội dung hoặc một dự luật/chính sách nào đó mà có tác động chiến lược đến các nhà hoạch định chính sách và công chúng. Ví dụ, một cộng đồng những người khuyết tật khác nhau trước tiên có thể lựa chọn việc vận động chính sách cho vấn đề tiếp cận tại các tòa nhà chính phủ, hoặc vấn đề tiếp cận trong hệ thống giao thông – vận tải. Ngoài ra, một số luật hiện có của một số quốc gia có thể giải quyết một vấn đề cụ thể như bầu cử hoặc người khuyết tật về một loại tật cụ thể nào đó. Tuy các luật này không phải là luật về quyền của người khuyết tật nhưng vẫn phục vụ cho những mục đích rất cần thiết.

Ví dụ 

Tại Hoa Kỳ, một số luật quốc gia sớm nhất về quyền của người khuyết tật đã cấm hành vi phân biệt đối xử trong các dịch vụ dùng ngân sách chính phủ cũng như trong giáo dục công lập. Tại các Bang của Hoa Kỳ cũng có các luật cụ thể như luật xây dựng – luật này bao gồm những quy định về khả năng tiếp cận của các tòa nhà đối với người khuyết tật. Việc thông qua và thực thi những luật cũ này đã đóng góp cho quá trình xây dựng và thông qua một đạo luật lớn hơn – Luật Liên bang về Người Khuyết tật Hoa Kỳ. Luật này đưa ra những quy định về cấm phân biệt đối xử với người khuyết tật trong các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, trong lĩnh vực việc làm, giao thông vận tải, tiếp cận các công trình hạ tầng, và viễn thông.

Outcome 

3
Cross-Disability Coalitions
4
Champions for your Cause
5
Defining Disability
6
Reasonable Accommodations
7
Checks and Balances
8
Specific Regulations
9
No Rights without Remedies
10
Common Cause Across Social Movements

Download All Principles (English DOC / PDF)

Download All Principles (Español DOC / PDF)

Download All Principles (Tiếng Việt DOC / PDF)

Download All Principles (Հայերեն DOC / PDF)