1
People with Disabilities are Experts
2
Full Participation
3
Cross-Disability Coalitions
4
Champions for your Cause
5
Defining Disability
6
Reasonable Accommodations
7
Checks and Balances
8
Specific Regulations
9
No Rights without Remedies
10
Common Cause Across Social Movements
Nguyên tắc 10:

Hướng tới các mục tiêu chung trong các phong trào xã hội

Các phong trào xã hội có thể tạo ra các tác động quan trọng và bền vững bằng cách xây dựng các mục tiêu hòa nhập với các phong trào xã hội khác

Những người tham gia WILD từ khắp nơi trên thế giới tập trung diễu hành trong ngày lễ phụ nữ.

Cơ sở lý luận  

Từ trước đến nay, các phong trào nhân quyền thành công và bền vững đều có một điểm chung, đó là: những cộng đồng chính trong xã hội đều công nhận sự cần thiết phải thay đổi. Những người bị tổn hại trực tiếp nhất bởi các luật - chính sách cụ thể của chính phủ và các thực hành xã hội / văn hoá sẽ tập trung lại và tạo thành các liên minh vận động chính sách, thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục và tham gia các phong trào xã hội khác. Tại Hoa Kỳ, chiến lược này đã được sử dụng thành công bởi Phong trào Dân Quyền, dẫn đầu bởi người Mỹ gốc Phi, và tiếp tục được sử dụng bởi Phong trào về Quyền của NKT.

Để đảm bảo quá trình vận động chính sách diễn ra thành công, các nhà hoạt động vì quyền của NKT phải tiếp cận với các lãnh đạo trong các hoạt động xã hội khác vì những người này có thể chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn và tư vấn chiến lược để tăng cường hiệu quả của các luật, quy định và chính sách. Các chuyên gia từ các phong trào khác về quyền cũng có thể xác định, chỉ ra những luật nào liên quan tới chống phân biệt đối xử hoặc những luật nhân quyền nào hiện có thể được sử dụng làm đòn bẩy hoặc các mô hình để chống lại sự phân biệt đối xử với NKT, ngay cả khi vấn đề phân biệt đối xử đối với NKT không được thể hiện rõ trong các chính sách và luật.

Các lãnh đạo từ các liên minh có thể cung cấp các hỗ trợ thiết thực cho các phong trào bảo vệ quyền của NKT - ví dụ như thông qua việc chia sẻ các bài học kinh nghiệm, giới thiệu, hỗ trợ/đóng góp hiện vật/ vật chất, hoặc vận động các cử tri của họ hỗ trợ thực thi quyền của NKT. Các liên  minh từ các phong trào khác mà đã tiếp cận được với các nhà hoạch định chính sách có thể bắt đầu đưa ra các vấn đề về quyền của NKT và mời các nhà lãnh đạo và người ủng hộ quyền của NKT tới tham gia các cuộc họp quan trọng cũng như cung cấp thông tin về những xu thế, tình hình phát triển có thể ảnh hưởng đến luật và chính sách về NKT.

Việc những người vận động cho quyền của NKT công nhận và ủng hộ các phong trào khác, ví dụ như những phong trào ủng hộ quyền của phụ nữ, dân tộc thiểu số, cộng đồng LGBTQ hoặc những người bản địa cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Kết nối, hợp tác với các phong trào khác sẽ phải chấp nhận những đặc điểm cá nhân khác nhau cùng tồn tại trong mỗi cá nhân, sẽ giúp mở rộng mạng lưới các liên minh về quyền của NKT và khuyến khích các nhà lãnh đạo của các phong trào khác cùng hướng tới những mục tiêu chung vì quyền của NKT trong công việc của họ. Ở Hoa Kỳ trước đây, một số lãnh đạo trong các phong trào đấu tranh cho quyền của NKT là phụ nữ, người đồng tính hoặc thành viên của một nhóm sắc tộc hoặc dân tộc cụ thể. Các lãnh đạo này đã nhớ lại và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hiện tại của họ với các lãnh đạo của các phong trào không liên quan tới quyền của NKT và không quên nhu cầu của các phong trào này, ngay cả khi họ đã đạt được những kết quả rất tiến bộ trong các phong trào của họ. Cần có thêm thời gian và cam kết, nhưng một phong trào đấu tranh cho quyền của NKT phải đảm bảo tính toàn diện, hoà nhập để thực sự bền vững trong nhiều thập niên và cũng phải giúp đảm bảo rằng quyền của NKT sẽ được lồng ghép trong mọi lĩnh vực chính sách có ảnh hưởng đến NKT.

Ví dụ, các nữ hoạt động là NKT cần liên kết với các tổ chức về quyền của phụ nữ để đảm bảo rằng các cuộc đấu tranh chống lại sự phân biệt đối xử dựa trên cơ sở giới sẽ có tiếng nói đại diện và phản ánh những mối quan tâm của phụ nữ khuyết tật. Luật pháp và các chính sách nhằm bảo vệ quyền của phụ nữ trong các lĩnh vực như tiếp cận với y tế, việc làm và chấm dứt bạo lực phải luôn chú ý tới việc bảo vệ phụ nữ khuyết tật.

Ví dụ 

Ở Hoa Kỳ, một loạt các phong trào xã hội đã tham gia vào cuộc đấu tranh để thông qua các quy định thực thi Mục 504 của Luật Phục hồi Chức năng. Vào tháng 4/1977, các nhà lãnh đạo và các liên minh về quyền của NKT đã tổ chức biểu tình kéo dài 26 ngày tại một tòa nhà liên bang ở San Francisco, California để gây áp lực cho chính quyền Carter ký kết và thực hiện các quy định của Mục 504. Các nhóm vận động trong các phong trào không liên quan tới quyền của NKT cũng hỗ trợ rất nhiều cho cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà vì bất cứ ai rời khỏi tòa nhà sẽ không được phép trở lại. Ví dụ, Black Panthers (một phong trào của nhà hoạt động người Mỹ gốc Phi) và Grey Panthers (các nhà hoạt động chống phân biệt đối xử tuổi tác) đã đóng góp lương thực, vật tư và tiền cho những nhu cầu như thuốc men và thiết bị y tế để hỗ trợ người biểu tình bên trong tòa nhà.

Ngay cả sau khi diễn ra cuộc đấu tranh cho  quy định 504, các nhà hoạt động vì quyền của NKT vẫn tiếp tục là một phần không thể tách rời của Hội nghị Lãnh đạo về Dân quyền và Nhân quyền. Các thành viên của cộng đồng NKT đã làm việc với các nhà lãnh đạo hội nghị dân quyền về những vấn đề khác nhau và có tầm quan trọng đối với tất cả các phong trào dân quyền, chẳng hạn như Luật Dân Quyền 1991 đã giúp cải thiện tình trạng phân biệt đối xử tại nơi làm việc, bao gồm vấn đề phân biệt đối xử với NKT. Hội nghị Lãnh đạo này cũng đưa ra phản hồi chiến lược và hỗ trợ chính trị khi Luật NKT Hoa Kỳ sửa đổi 2008 được thông qua để khắc phục tác động của một loạt các vụ án phân biệt đối xử NKT ở Toà án Tối cao Hoa Kỳ.

Outcome 

Download All Principles (English DOC / PDF)

Download All Principles (Español DOC / PDF)

Download All Principles (Tiếng Việt DOC / PDF)

Download All Principles (Հայերեն DOC / PDF)