Việt Nam đã ký Công ước Quốc tế về Quyền của NKT vào ngày 22 tháng 10 năm 2007, nhưng mãi tới ngày 05 tháng 2 năm 2015 mới phê chuẩn Công ước. Báo cáo đầu tiên của Việt Nam về tình hình thực hiện Công ước sẽ phải trình Liên Hiệp Quốc vào năm 2017.
Lá cờ đỏ sao vàng bay cao trên một chiếc tàu.

Quốc kỳ Việt Nam

Quy trình báo cáo tình hình thực hiện Công ước quốc tế về quyền của NKT tại Việt Nam

  • Theo Điều 35 của Công ước Quốc tế Quyền của NKT, các nước thành viên của Công ước phải trình báo cáo quốc gia cho Uỷ ban Công ước trong vòng 02 năm sau khi phê chuẩn Công ước. Báo cáo quốc gia phải nêu những thành tựu cũng như những thách thức mà quốc gia đó đang gặp phải trong tiến trình thực hiện các nghĩa vụ đã nêu trong Công ước.
  • Ngoài ra, các Tổ chức của NKT (DPO) tại quốc gia thành viên có thể nộp các báo cáo thay thế, còn được gọi là Báo cáo Bóng, cho Ủy ban Công Ước xem xét cùng với các báo cáo chính thức của Chính phủ.
  • Theo Điều 36 của Công ước, Ủy ban Công ước sẽ nghiên cứu các báo cáo này để đưa ra các khuyến nghị và gợi ý cho quốc gia thành viên nhằm giúp các quốc gia thành viên hoàn thành các nghĩa vụ của mình theo Công ước.
  • Sau khi trình báo cáo quốc gia đầu tiên, các bên liên quan tiếp tục gửi báo cáo quốc gia cho Uỷ ban Công ước ít nhất bốn năm một lần.

Các tài liệu liên quan đến báo cáo tình hình thực hiện Công ước sẽ được bổ sung ở đây sau khi báo cáo được hoàn thiện và trình Liên Hiệp Quốc.