Tài liệu soạn thảo và / hoặc ban hành bởi Chính phủ, các tổ chức NKT (DPO), các tổ chức phi chính phủ quốc tế, hoặc các cơ quan khác
Một người đàn ông đang ngồi với những người tham gia khác và đang xem một tài liệu.

Những người tham gia đang đọc tài liệu tập huấn trong một hội thảo về Luật NKT Việt Nam

Các tài liệu đính kèm là các báo cáo, kế hoạch quốc gia, chiến lược quốc gia, tài liệu đào tạo, các tiêu chuẩn, hướng dẫn và các tài liệu khác được biên soạn bởi các cơ quan nhà nước, các ủy ban nhân quyền, các tổ chức của NKT (DPO), các tổ chức Phi chính phủ, hoặc các nhóm khác trong khoảng thời gian từ 2006-2012. Một số tài liệu có cả phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, và điều này được thể hiện trong tên của tập tin.