Tiến hành nghiên cứu, chia sẻ thông tin và xây dựng liên minh để giải quyết BLG đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật ở Kenya.
Người trưởng thành ngồi ở bàn, tất cả đều hướng về cùng hướng, nâng cao tay lên cao.

Bài học đầu tiên trong việc học cách đánh giá Ngôn Ngữ Ký.

Các thành tựu đạt được 

Tổ chức Women Challenged to Challenge[1] (WCC) đã tăng cường kiến thức về bạo lực giới (GBV) cho các nhà cung cấp dịch vụ và các nhà tư pháp bằng cách tiến hành nghiên cứu và chia sẻ thông tin. Sáng kiến này đã dẫn tới việc hình thành một liên minh mới tham gia vận động chính sách và một báo cáo của WCC, trong đó xác định mức độ BLG đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tại 08 tỉnh ở Kenya.

 

[1] tạm dịch là Tổ chức Phụ nữ gặp Thách thức để sẵn sàng ứng phó với Thách thức

Các yếu tố thành công 

Chúng tôi đã thành công trong việc vận động chính sách cho việc tiếp cận công lý cho phụ nữ khuyết tật bằng cách sử dụng cách tiếp cận đa ngành, trong đó các bên liên quan chính trong cộng đồng được mời tham gia vào sáng kiến ​​này. Những người được mời tham gia bao gồm đại diện chính quyền, lãnh đạo các cộng đồng, lãnh đạo các tôn giáo, cảnh sát, tư pháp, y tá, phụ huynh và người khuyết tật (NKT). Chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc họp về trợ giúp/ tư vấn pháp lý cho phụ nữ khuyết tật và bố mẹ của trẻ khuyết tật để giáo dục cộng đồng về các cơ chế pháp lý bảo vệ quyền của NKT.

Chúng tôi cũng đã kết nối phụ nữ khuyết tật với các chuyên gia pháp lý để thảo luận về các trường hợp BLG đang diễn ra. Chúng tôi đã phổ biến, chia sẻ một báo cáo mà chúng tôi đã hoàn thành về BLG đối với phụ nữ khuyết tật ở 08 tỉnh và tập huấn cho các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, giáo viên, lãnh đạo cộng đồng, nhà báo và những người khác về quyền của NKT nhằm tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật. Tại một tỉnh, chúng tôi đã tập huấn 28 nhà cung cấp dịch vụ để họ biết cách sử dụng ngôn ngữ ký hiệu cơ bản của Kenya để tạo điều kiện giao tiếp với cộng đồng người khiếm thính. Chúng tôi cũng đã tập huấn cho một số thẩm phán và công tố viên để giúp họ hiểu quyền của NKT liên quan đến các trường hợp lạm dụng nhằm tạo điều kiện dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ pháp lý.

Tham dự hội thảo tập huấn về vận động chính sách hiệu quả được tổ chức thông qua dự án RightsNow!, tôi đã nâng cao các kỹ năng và phương pháp vận động chính sách. Tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc xác định các mục tiêu chính, các đồng minh của mình và việc chuẩn bị trước những viẹc cần thiết để vận động chính sách. Không thể loại bỏ BLG bằng một cách tiếp cận / phương pháp duy nhất. Xây dựng mạng lưới và hình thành liên minh với những người hoặc các tổ chức có cùng một ý tưởng là điều tối quan trọng để đảm bảo các hoạt động của chúng ta sẽ có tác động tới các bên liên quan.

Giới thiệu về tác giả 

Từ năm 2001, WCC đã đưa ra một tiếng nói chung về những vấn đề liên quan đến cuộc sống của phụ nữ khuyết tật ở Kenya. Thông qua WCC, phụ nữ khuyết tật có thể tiến hành vận động hành lang và vận động chính sách cho các vấn đề liên quan tới quyền tự phát triển với một tiếng nói thống nhất. WCC nhìn nhận vấn đề khuyết tật bằng một ống kính nhân quyền, bằng cách xác định những rào cản và những hạn chế đối với phụ nữ khuyết tật và coi đó là trọng tâm của các hoạt động cải cách.

Thông tin chi tiết về WCC có thể tiếp cận ở: https://womenchallenged.wordpress.com/about/

 

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!