This resource provides a set of tools for organizations working in the area of ending violence against women and girls and Disabled Persons Organizations (DPOs) when addressing violence against women and girls with disabilities in their work
An illustration of five women of different ages who have different types of disabilities.

Cover-page of the Toolkit on Eliminating Violence Against Women with Disabilities in Fiji

This toolkit is based on information gathered by DPOs on the experiences of women and girls with disabilities in relation to violence. The research looked at the barriers women with disabilities faced in reporting violence, seeking medical assistance, and seeking support such as counseling.

Although this publication is targeted at organizations in Fiji, much of the content is general enough to be helpful in other countries as well. For example, it provides guidance in engaging the participation of women with disabilities. It also discusses how to remove physical, communication, attitudinal, and policy barriers so that women with disabilities can access justice, services, and facilities meant to serve women experiencing violence.

This publication was produced by the Pacific Disability Forum in 2014.

Ինչպե՞ս եք ԴՈՒՔ բարելավել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները:

Պատմեք մեզ ձեր ռազմավարության մասին:

Կիսվեք մեզ հետ հիմա: