Summary of how the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) addresses the right to education for children with disabilities
A male secondary student sits at a desk with a text book open. He uses a machine sitting on top of the desk, which enlarges the text from the book on to a screen that is at the students eye level.

A student with low vision uses a magnifier to read text books

Various human rights instruments uphold the right of all people to access an education--including primary school, secondary school, and lifelong learning opportunities. But people with disabilities often confront physical, information, communication, and attitudinal barriers to accessing their right to an education. This two-page guide reviews these issues and explains how the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) addresses the right to an inclusive education system for people with disabilities.

This guide was developed by Disabled Peoples' International (DPI) Europe.

Ինչպե՞ս եք ԴՈՒՔ բարելավել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները:

Պատմեք մեզ ձեր ռազմավարության մասին:

Կիսվեք մեզ հետ հիմա: